медичне забеспечення

Шкільна медсестра - Панченко Ганна Олександрівна.

 

 

При вступі до НВЗ потрібні наступні медичні документи та довідки:

- історія розвитку дитини (календар щеплень, обхідний лист, аналізи);

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ  МЕДСЕСТРИ  ШКОЛИ

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;
 • обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;
 • санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів;
 • здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;
 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;
 • медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм;
 • щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.;

Здійснює:

 • медичну допомогу тим, хто її потребує;
 • профілактичні заходи;
 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;
 • облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;
 • подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи;
 • підвищення свого професійного рівня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах;
 • контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості;
 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
 • аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів;
 • висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі заходи;

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;
 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;
 • документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо; 

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи;
 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
 • одержувати від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

Відповідає:

 • за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.
 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
 • за використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».
 • за навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

Працює:

 • за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями;
 • з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

Веде і планує:

 • поточну та звітну документацію;
 • свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти;

Погоджує свою роботу з директором школи.

 

Документація  шкільної медсестри

Медична картка дитини

Бланки документів

Довідка про медогляд

Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізкультури

Журнал обліку профілактичних щеплень

Журнал обліку інфекційних захворювань

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання учнів

Екстренне повідомлення  про інфекційне захворювання, харчове, гостре отруєння

Журнал медичного контролю за уроками фізкультури

Амбулаторний журнал

Журнал профілактичного огляду учнів

Журнал обліку учнів, які зараховані  до груп  фізичної культури

Журнал спостереження за контактними дітьми

Журнал обліку травматизму

Журнал обліку дітей-сиріт. Про результати їх медичного огляду

Журнал контролю огляду території на наявність дикорослих грибів, дерев, кущів

Журнал виконання норм харчування

Журнал бракеражу готової продукції

Журнал обліку бракеражу сирої продукції

Журнал здоров’я працівників харчоблоку

Журнал обліку випадків постачання недоброякісної продукції

Журнал температурного режиму у холодильнику на харчоблоці